خدمات مشاوره

مشاوره, حمایت و
اطلعات برای قربانیان
حملت دست راستی

مشاور چه کسانی هستیم؟
– قربانیان حملت با انگیزه دست راستی و راسیستی
– فامیل و دوستان این قربانیان
– شاهدین این نوع حملت

چه خدماتی را عرضه می کنیم؟
– مشاورت و حمایت روحی بعد از چنین حملتی در شرایط بحرانی
– اطلع رسانی در ارتباط با امکانات حقوقی
( شکایت, شکایت خصوصی, حمایت از قربانی)
– همراهی هنگام مراجعه به پلیس, ادارات دولتی و غیر
دولتی, پزشکان و وکل
– همراهی و آمادگی قبلی و بعد از پروسه دادرسی
– اطلع در مورد امکانات حمایت مالی, از قبیل کمک هزینه دادرسی
و مطالبه خسارت و در صورت لزوم کمک رسانی در پیشبرد تقاضا
إستشارات نفسية إجتماعية
– مشاوره روانی اجتماعی
– وساطت در ارتباط با امکانات دیگر مشاوره ای و درمانی
– روابط عمومی در مورد مطرح شده
– حمایت برای بهبود شرایط زندگی بعد از وقوع یک حمله

زیربنای مشاوره چیست؟
–  ما پشتیبان طرف شخص مورد حمله هستیم
– علیق, خواسته ها و نیازهای شخص مورد تهاجم به عنوان محور مرکزی
کار ما يحتاجها
– ما در کل استان مشاوره می دهیم و به جستجو میپردازیم
– اعتماد, و به خواست اشخاص, ضمانت گمنام نگهداشتن هویت افراد را
می کنیم
– طرح پیشنهادی ما داوطلبانه و رایگان می باشد
– طرح شکایت به پلیس الزامی نمی باشد

ما چه کسانی هستیم؟
– یک پروژه ناهمگون با تجربه ها و شرایط زندگی گوناگون
– یک تیم مشاوره حرفه ای از مددکاران و مربیان اجتماعی و پژوهش جویان
علوم سیاسی
– ما در تیم خود آلمانی و انگلیسی صحبت می کنیم. برای زبانهای دیگر از
مترجم مدد می گیریم
– ما عضو کانون “انجمن مرکز مشاوره برای افراد مورد هجوم از طرف
دست راستی ها,راسیست ها و ضد یهودیان هستیم
VBRG اولین امضا کننده در استاندارد کیفیت برای حمایت حرفه ای