خدمات مشاوره

مشاوره, حمایت و
اطلعات برای قربانیان
حملت دست راستی

 

مشاور چه کسانی هستیم؟

› قربانیان حملت با انگیزه دست راستی و راسیستی
› فامیل و دوستان این قربانیان
› شاهدین این نوع حملت

 


چه خدماتی را عرضه می کنیم؟

› مشاورت و حمایت روحی بعد از چنین حملتی در شرایط بحرانی
› اطلع رسانی در ارتباط با امکانات حقوقی
( شکایت, شکایت خصوصی, حمایت از قربانی)
› همراهی هنگام مراجعه به پلیس, ادارات دولتی و غیر
دولتی, پزشکان و وکل
› همراهی و آمادگی قبلی و بعد از پروسه دادرسی
› اطلع در مورد امکانات حمایت مالی, از قبیل کمک هزینه دادرسی
و مطالبه خسارت و در صورت لزوم کمک رسانی در پیشبرد تقاضا
إستشارات نفسية إجتماعية
› مشاوره روانی اجتماعی
› وساطت در ارتباط با امکانات دیگر مشاوره ای و درمانی
› روابط عمومی در مورد مطرح شده
› حمایت برای بهبود شرایط زندگی بعد از وقوع یک حمله

 


زیربنای مشاوره چیست؟

›  ما پشتیبان طرف شخص مورد حمله هستیم
› علیق, خواسته ها و نیازهای شخص مورد تهاجم به عنوان محور مرکزی
کار ما يحتاجها
› ما در کل استان مشاوره می دهیم و به جستجو میپردازیم
› اعتماد, و به خواست اشخاص, ضمانت گمنام نگهداشتن هویت افراد را
می کنیم
› طرح پیشنهادی ما داوطلبانه و رایگان می باشد
› طرح شکایت به پلیس الزامی نمی باشد

 


ما چه کسانی هستیم؟

› یک پروژه ناهمگون با تجربه ها و شرایط زندگی گوناگون
› یک تیم مشاوره حرفه ای از مددکاران و مربیان اجتماعی و پژوهش جویان
علوم سیاسی
› ما در تیم خود آلمانی و انگلیسی صحبت می کنیم. برای زبانهای دیگر از
مترجم مدد می گیریم
› ما عضو کانون “انجمن مرکز مشاوره برای افراد مورد هجوم از طرف
دست راستی ها,راسیست ها و ضد یهودیان هستیم
VBRG اولین امضا کننده در استاندارد کیفیت برای حمایت حرفه ای